| |

វីដេអូសង្ខេបអំពីសកម្មភាពការងារសំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រចាំសប្តាហ៍ ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា – ថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣