|

សកម្មភាពខ្លះៗនៃការត្រៀមលក្ខណះសម្រាប់ពិធីបុណ្យសមុទ្រ លើកទី១០ នៅខេត្តកែប ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០១ ដល់ទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ស្អែកនេះ