|

អបអរសាទរប្រាសាទអង្គរវត្ត ក្លាយជាអច្ឆរិយ:ទីប្រាំបី របស់ពិភពលោក ដោយយកឈ្នះទីក្រុង Pompeii របស់ប្រទេសអ៉ីតាលី

អបអរសាទរប្រាសាទអង្គរវត្ត ក្លាយជាអច្ឆរិយ:ទីប្រាំបី របស់ពិភពលោក ដោយយកឈ្នះទីក្រុង Pompeii របស់ប្រទេសអ៉ីតាលី។

Angkor Wat, in the heart of Cambodia, has been beaten Pompeii in Italy to become the eight Wonder of the World.