| |

កិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ ដើម្បីអំពីពិភាក្សាពិនិត្យ និងវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ទាន់ហេតុការណ៍ និងវាយតម្លៃជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រពីវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ – ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ ដើម្បីអំពីពិភាក្សាពិនិត្យ និងវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ទាន់ហេតុការណ៍ និងវាយតម្លៃជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រពីវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា។