|

កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងប្រចាំសប្ដាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងទេសចរណ៍

ទីស្ដីការក្រសួងទេសចរណ៍, ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤- ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងប្រចាំសប្ដាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងទេសចរណ៍ដើម្បីពិភាក្សា តាមដាន និង វាយតម្លៃវឌ្ឍនភាពការងារនានានៃវិស័យទេសចរណ៍។

Ministry of Tourism, January 4th, 2024 – His Excellency SOK Soken, Minister of Tourism, chaired a weekly meeting with the participation of ministry leaders to discuss, monitor, and evaluate the progress of the tourism sector.