|

កិច្ចពិភាក្សាគ្នាមុនកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានលើកទី២៧ ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍ ព្រមទាំងជំរុញការបង្កើនការតភា្ជប់គោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់រវាងប្រទេសទាំងពីរ

វៀងចន្ទន៍ ថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤ – ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងឯកឧត្តម Sandiaga Salahuddin Uno រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចច្នៃប្រឌិតឥណ្ឌូនេស៊ី បានជួបពិភាក្សាគ្នាមុនកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានលើកទី២៧ ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍ ព្រមទាំងជំរុញការបង្កើនការតភា្ជប់គោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់រវាងប្រទេសទាំងពីរ។