|

ក្រសួងទេសចរណ៍ និងក្រុមហ៊ុន YIG ចុះអនុ ស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្ដីពីការរួមគ្នាបង្កើនការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍វប្បធម៌ នៅខេត្តសៀមរាប