សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការពង្រឹងគុណភាពអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍ដើម្បីអបអរ “ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជន និងប្រជាជន កម្ពុជា-ចិន ២០២៤”