សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​ ស្ដីពីការរៀបចំពិធីបេីកជាផ្លូវការ​ “ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជានជន​ កម្ពុជា-ចិន​ ២០២៤”