កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តដើម្បីឆ្ពោះទៅទទួលបានជ័យលាភីផ្ការំដួល៣ទង ក្នុងការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតលើកទី៤

(ខេត្តព្រះវិហារ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមការងារវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាតខេត្តព្រះវិហារ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តដើម្បីឆ្ពោះទៅទទួលបានជ័យលាភីផ្ការំដួល៣ទង ក្នុងការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតលើកទី៤៕