ការដង្ហែរក្បួនតុក្កតា ដាយណូស័រយក្ស ក្នុងខេត្តសៀមរាប

ការរៀបចំដង្ហែក្បួនតុក្កតាយក្ស នេះ គឺមានការចូលរួមពីក្មេងៗមកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើន ក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈ វប្បធម៌ខ្មែរ បញ្ហាអនម័យ បរិស្ថាន សត្វឆ្នាំទាំង១២ ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការអភិវឌ្ឍ វិស័យអប់រំជូនសាធារណជនឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ កន្លងមក។