ទិដ្ឋភាពនៃភ្ញៀវទេសចរដែលទៅកម្សាន្តនៅតាមបណ្ដារមណីយដ្ឋាន និងសហគមន៍ទេសចរណ៍នានាក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង

(ខេត្តស្ទឹងត្រែង)៖ នាថ្ងៃទី៩-១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជនជាតិចិន-វៀតណាម ភ្ញៀវទេសចរដែលទៅកម្សាន្តនៅតាមបណ្ដារមណីយដ្ឋាន និងសហគមន៍ទេសចរណ៍នានាក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង មានចំនួនប្រមាណ ៩ពាន់នាក់។