មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចុះផ្សព្វផ្សាយ និងណែនាំដល់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍មួយចំនួន ក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ស្ដីពីការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចភ្ញៀវទេសចរ និងការរក្សាអនាម័យក្នុងមូលដ្ឋានអាជីវកម្ម

(ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)៖ នាថ្ងៃទី៦-៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចុះផ្សព្វផ្សាយ និងណែនាំដល់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍មួយចំនួន ក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ស្ដីពីការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចភ្ញៀវទេសចរ និងការរក្សាអនាម័យក្នុងមូលដ្ឋានអាជីវកម្ម។