សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃជំនួបទ្វេភាគីរវាង ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីទេសចរណ៍អាស៊ាន និងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នអន្តរជាតិ