|

ខេត្តសៀមរាបបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៨ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃរទី១៦ -១៧ ចុងសប្តាហ៍នេះ

ខេត្តសៀមរាបបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៨ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃរទី១៦ -១៧ ចុងសប្តាហ៍នេះ។
សូមអញ្ចើញភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ មកទស្សនាកម្សាន្ត និងចូលរួមដោយក្តីរីករាយ។