ប្រកាសស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងទទួលស្កាល់សាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវីជ្ចាជីវទេសចរណ៍