ប្រកាសស្ដីពីការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្មសេវាកម្ម ម៉ាស្សាសុខភាព និងស្ប៉ា