ប្រកាសស្ដីពីការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត លើការគ្រប់គ្រង និងការប្រមូលចំណូល ពីការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ ចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើស នឹងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ស្តីពីទ