ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ដទៅរបស់នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលទេសចរណ៍នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ ទេសចរណ៍ និងសហប្រតិបត្ដិការអន្តរជាតិ