ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ដទៅរបស់នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្ដិការអន្តរជាតិនិងអាស៊ាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ និងសហប្រតិបត្ដិការអន្តរជាតិ