ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ដទៅរបស់នាយកដ្ឋានសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ក្រៅប្រទេស នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍និងសហប្រតិបត្ដិការអន្តរជាតិ