ប្រកាសស្ដីពីនីតិវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា