ប្រកាសស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ដទៅរបស់អគ្គាធិការដ្ឋាននៃក្រសួងទេសចរណ៍