ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៦០ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យជាប្រាក់ដោយក្រសួងទេសចរណ៍