អនុក្រឹត្យលេខ២៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសំរួលមុខងារនិងភារកិច្ចនិងការបង្កើតក្រុមអ្នកច្បាប់ និងនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងអាស៊ាន នៃក្រសួងទេសចរណ៍_និរាករណ៍