អនុក្រឹត្យលេខ ៨៦ អនក្រ.បក ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា២ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១៦៨អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៩ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ដទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍