លោកសាស្រ្ដចារ្យ Sadhguru បានដឹកនាំប្រតិភូទាំងជាង ១៣០នាក់ ចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

(សៀមរាប)៖ លោកសាស្រ្ដចារ្យ Sadhguru បានដឹកនាំប្រតិភូទាំងជាង ១៣០នាក់ ចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។