| |

ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងទេសចរណ៍ អមដោយថ្នាក់ដឹកនាំ ជាច្រេីនរូប បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជា

ភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤- ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងទេសចរណ៍ អមដោយថ្នាក់ដឹកនាំ ជាច្រេីនរូប បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជា ព្រមទាំងបានពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ និងពិភាក្សាការងារជាមួយតំណាងវិស័យឯកជន អំពីការរៀបចំ និងដំណើរការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារ និងផ្សព្វផ្សាយទេសចណ៍កម្ពុជា(CTB) ។