វគ្គបំប៉នផ្ទៃក្នុង[In-House Training]ចែករំលែកចំណេះដឹង​ ជំនាញ​ និងបទពិសោធន៍ការងាររវាងការិយាល័យជំនាញនៃមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត​ក្រចេះ

(ក្រចេះ)៖​ ថ្ងៃទី០៦​ ដល់ថ្ងៃទី០៧​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២៤​ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបានបេីកវគ្គបំប៉នផ្ទៃក្នុង[In-House Training]ចែករំលែកចំណេះដឹង​ ជំនាញ​ និងបទពិសោធន៍ការងាររវាងការិយាល័យជំនាញនៃមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត​ លេីគោលដៅតំបន់ទេសចណ៍​-អាជីវកម្មក្នុងខេត្ត និងជំនាញបដិសណ្ឋារកិច្ច​ ជំនាញផ្ដល់ព័ត៌មាន​ ជំនាញមគ្គុទ្ទេសក៍​ ជំនាញទំនាក់ទំនង​ និងជំនាញអត្ថាធិប្បាយ​។