|

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យឆ្លងយោបល់លើឯកសារ និងវីដេអូផ្សព្វផ្សាយអំពីវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ – ឯកឧត្តម ទិត ចន្ថា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងទេសចរណ៍ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យឆ្លងយោបល់លើឯកសារ និងវីដេអូផ្សព្វផ្សាយអំពីវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា​ ទៅកាន់គោលដៅទីផ្សារទេសចរណ៍មូស្លីមអន្តរជាតិ។