|

កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង ស្តីពីការប្រកាសសមាសភាពនៃគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ នៅទីស្តីការក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ – ឯកឧត្តម ថោង រដ្ឋសក្ដិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង ស្ដីពី ការប្រកាសសមាសភាពនៃគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ នៅទីស្ដីការក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ថោ ជេដ្ឋា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ។