|

ជំនួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម Lee Hsien Loong អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី

សាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី សៀលថ្ងៃពុធ ទី១៩ មិថុនា ២០២៤ ជួបជាមួយ ឯកឧត្តម Lee Hsien Loong អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី ក្នុងជំនួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ ។