| |

ឯកឧត្ដម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរណ៍ បានអញ្ជើញពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ ជាមួយលោក Sardar Umar ALAM តំណាងអង្គការយូណេស្កូប្រចាំកម្ពុជា និងសហការី

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ – ឯកឧត្ដម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរណ៍ បានអញ្ជើញពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ ជាមួយលោក Sardar Umar ALAM តំណាងអង្គការយូណេស្កូប្រចាំកម្ពុជា និងសហការី ដើម្បីជួបពិភាក្សាការងារអភិវឌ្ឍន៍ និងឱកាសក្នុងការជំរុញវិស័យទេសចរណ៍។