សម្រស់ក្លោងទ្វាដីឆ្នាំងនៃរាជធានីអង្គរធំ

ក្លោងទ្វាដីឆ្នាំង ក្លោងទ្វាដែលស្អាតបំផុតក្នុងចំណោមក្លោងទ្វានៃរាជធានីអង្គរធំ ជាពិសេសគឺក្នុងរដូវភ្លៀង