|

ឯកឧត្ដម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងទេសចរណ៍ អញ្ជើញទទួលជួប និងមានអនុសាសន៍ណែនាំដល់ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍របស់សាលាគោលនយោបាយសាធារណៈ លី ក្វាន់យូ

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ – ឯកឧត្ដម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងទេសចរណ៍ អញ្ជើញទទួលជួប និងមានអនុសាសន៍ណែនាំដល់ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍របស់សាលាគោលនយោបាយសាធារណៈ លី ក្វាន់យូ ចំនួន ៥ រូប នៅទីស្ដីការក្រសួងទេសចរណ៍។