មន្ត្រីការិយាល័យជំនាញនៃមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវគណៈកម្មការសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍កោះព្រហ្មចារីជ្រោយបន្ទាយ

មន្ត្រីការិយាល័យជំនាញនៃមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវគណៈកម្មការសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍កោះព្រហ្មចារីជ្រោយបន្ទាយ

(ក្រចេះ)៖ ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ មន្ត្រីការិយាល័យជំនាញនៃមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវគណ…

End of content

End of content