ជំរុញភាពជាម្ចាស់ ដល់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍តាមបណ្តាខេត្តរបស់ខ្លួន តាមរយៈយន្តការគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍រាជធានី-ខេត្ត ដែលជាអង្គភាពគ្រប់គ្រងគោលដៅទេសចរណ៍

ជំរុញភាពជាម្ចាស់ ដល់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍តាមបណ្តាខេត្តរបស់ខ្លួន តាមរយៈយន្តការគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍រាជធានី-ខេត្ត ដែលជាអង្គភាពគ្រប់គ្រងគោលដៅទេសចរណ៍

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “ការវាយតម្លៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិ ផែនការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍បច្ចុប្បន្នកម្មរាជធានី-ខេ្តត ២០២១-២០២៥”

End of content

End of content