ប្រាសាទអង្គរវត្ត ឬប្រាសាទអង្គរតូច
|

ប្រាសាទអង្គរវត្ត ឬប្រាសាទអង្គរតូច

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ប្រាសាទអង្គរ មានកម្ពស់ ៦៥ម៉ែត្រ មានក្រឡាផ្ទៃប្រហែល ២០០ហិចតា រាងចតុកោណ ដែលកំណត់ដោយកំពែងព័ទ្ធជុំវិញ និង គូទឹក ដែលម…

End of content

End of content