មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តមណ្ឌលគិរី បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី «មូលដ្ឋានគ្រឹះជំនាញឆុងកាហ្វេ (Basic Barista Skills Training)»

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តមណ្ឌលគិរី បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី «មូលដ្ឋានគ្រឹះជំនាញឆុងកាហ្វេ (Basic Barista Skills Training)»

(ខេត្តមណ្ឌលគិរី)៖ នាថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តមណ្ឌលគិរី បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី «មូលដ្ឋានគ្រឹ…

End of content

End of content