អនុស្សារវរីយទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត នាពេលរាត្រីក្នុងពីធីបើក «ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន និងប្រជាជន កម្ពុជា ចិន ២០២៤» កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងមក នៅខេត្តសៀមរាប