មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តមណ្ឌលគិរី បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ហូកា  លើផ្នែកឆុងកាហ្វេថ្នាក់មូលដ្ឋាន

ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តមណ្ឌលគិរី បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ហូកា  លើផ្នែកឆុងកាហ្វេថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានសិក្ខាកាមចំនួន១២រូប ស្រី០៧រូប រយៈពេល ០៣ថ្ងៃ  ពីថ្ងៃទី១៩-២១ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៤  នៅមន្ទីរទេសចរណ៍                                                                                                                                                                                                  ដែលមានមេរៀនដូចខាងក្រោម៖

១. តួនាទីជាអ្នកឆុងកាហ្វេ

២. ការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់សម្ភារឧបទ្ទេសសម្រាប់ជំនាញឆុងកាហ្វេ

៣. យល់ដឹងពីគ្រឿងផ្សំ ការថែទាំសម្ភារនិងម៉ាស៉ីនឆុងកាហ្វេ

៤. ប្រភពនិងប្រភេទគ្រាប់កាហ្វេ

៥. អនុវត្តផ្ទាល់ជំនាញឆុងកាហ្វេ

៦. បញ្ជីរូបមន្តនៃការឆុងកាហ្វេ

៧. ដំណើរការបើក/បិទហាងកាហ្វេ។