នាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងឈ្មោះ VIKING ORION បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្រះសីហនុ ដែលមានភ្ញៀវទេសចរចម្រុះសញ្ជាតិ

(ខេត្តព្រះសីហនុ)៖ នាថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងឈ្មោះ VIKING ORION បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្រះសីហនុ ដែលមានភ្ញៀវទេសចរចម្រុះសញ្ជាតិ សរុបចំនួន ៨៨៦នាក់ និងនាវិកចំនួន ៤៦៩នាក់។