មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាដោយប្រយោលលើមុខជំនាញសេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាដោយប្រយោលលើមុខជំនាញសេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ

(ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្…

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាដោយប្រយោល លើមុខជំនាញ “សេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ” ក្រោមក្របខណ្ឌគម្រោងហូកានៃក្រសួងទេសចរណ៍

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាដោយប្រយោល លើមុខជំនាញ “សេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ” ក្រោមក្របខណ្ឌគម្រោងហូកានៃក្រសួងទេសចរណ៍

(ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)៖ នាថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច…

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាដោយប្រយោល ជំនាញ “សេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ”

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាដោយប្រយោល ជំនាញ “សេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ”

(ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាព អាជីវកម្ម សេវាកម្មទេសចរណ៍ក្នុងខេត្ត  មន្ទីរទ…

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាដោយប្រយោល លើមុខជំនាញការិយាល័យជួរមុខ ក្រោមក្របខណ្ឌគម្រោងហូកានៃក្រសួងទេសចរណ៍

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាដោយប្រយោល លើមុខជំនាញការិយាល័យជួរមុខ ក្រោមក្របខណ្ឌគម្រោងហូកានៃក្រសួងទេសចរណ៍

(ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)៖ នាថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ច…

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាដោយប្រយោលមុខជំនាញការិយាល័យជួរមុខក្រោមក្របខណ្ឌគម្រោងហូកានៃក្រសួងទេសចរណ៍

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាដោយប្រយោលមុខជំនាញការិយាល័យជួរមុខក្រោមក្របខណ្ឌគម្រោងហូកានៃក្រសួងទេសចរណ៍

(ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ…

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាដោយប្រយោល លើមុខជំនាញ “សេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ”
|

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាដោយប្រយោល លើមុខជំនាញ “សេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ”

(ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)៖ នាថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ច…

End of content

End of content