សិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្តល់សុពលភាពលើឯកសារផ្លូវទស្សនាកម្ពុជា (​Mekong Discovery Trail Map)

សិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្តល់សុពលភាពលើឯកសារផ្លូវទស្សនាកម្ពុជា (​Mekong Discovery Trail Map)

រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ និងស្ទឹងត្រែង ផ្តល់សុពលភាពលើផែនទីផ្លូវទស្សនាមេគង្គ (Mekong Discovery Trail Map) ដើម្បីជំរុញកញ្ចប់ទស្សនកិច្…

ទិដ្ឋភាពនៃភ្ញៀវទេសចរដែលទៅកម្សាន្តនៅតាមបណ្ដារមណីយដ្ឋាន និងសហគមន៍ទេសចរណ៍នានាក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង

ទិដ្ឋភាពនៃភ្ញៀវទេសចរដែលទៅកម្សាន្តនៅតាមបណ្ដារមណីយដ្ឋាន និងសហគមន៍ទេសចរណ៍នានាក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង

(ខេត្តស្ទឹងត្រែង)៖ នាថ្ងៃទី៩-១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជនជាតិចិន-វៀតណាម ភ្ញៀវទេសចរដែលទៅកម្សាន្តនៅតាមបណ្ដារមណីយ…

End of content

End of content