សេវាតាមក្រុម

ប្រភេទសេវា
ប្រភេទសេវា
ក្រុមសេវា
លទ្ធផល 1-6 នៃ 6
  • លិខិតអនុញ្ញាត
  • ភោជនីយដ្ឋាន

  ភោជនីយដ្ឋានទេសចរណ៍ ចាប់ពី ៥០នាក់ចុះក្រោម

  • លិខិតអនុញ្ញាត
  • ភោជនីយដ្ឋាន

  ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានក្នុងស្រុក

  • អាជ្ញាប័ណ្ណ
  • សណ្ឋាគារ

  អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍នៃអាជីវកម្មសណ្ឋាគារ ឬសណ្ឋាគារអាផាតមិន ឬ សណ្ឋាគារស្វីត ឬសណ្ឋាគាររីសត ឬបឹងហ្គាឡូ ឬម៉ូតែល ឬឡូដ៍ (Lodge)ដែលមានចំណុះត្រឹម ២១ ដល់ ៣០ បន្ទប់

  • អាជ្ញាប័ណ្ណ
  • កីឡាទេសចរណ៍

  អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍នៃអាជីវកម្មកីទ្បាបាញ់ព្រួញ និងកាំភ្លើង គ្រាប់មិនពិត

  • អាជ្ញាប័ណ្ណ
  • កីឡាទេសចរណ៍

  អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍នៃអាជីវកម្មកីទ្បាបាល់ទ្បុងបង្ហោះ រថយន្តខ្សែកាប

  • អាជ្ញាប័ណ្ណ
  • ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍

  អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍នៃអាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ និងភ្នាក់ងារ ទេសចរណ៍ ស្នាក់ការសាខា