មន្ទីរទេចរណ៍ខេត្តស្វាយរៀង បានសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងបាវិត រៀបចំពិធីអបអរសាទរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាត លើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៤

មន្ទីរទេចរណ៍ខេត្តស្វាយរៀង បានសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងបាវិត រៀបចំពិធីអបអរសាទរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាត លើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៤

(ខេត្តស្វាយរៀង)៖ នាថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេចរណ៍ខេត្តស្វាយរៀង បានសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងបាវិត រៀបចំពិធីអបអរសាទរទិវាជា…

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តស្វាយរៀងបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងស្វាយរៀង រៀបចំប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៤

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តស្វាយរៀងបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងស្វាយរៀង រៀបចំប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៤

(ខេត្តស្វាយរៀង)៖ នាថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តស្វាយរៀងបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងស្វាយរៀង រៀបចំប្រារព្ធពិធីអបអ…

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តស្វាយរៀងបានចុះធ្វេីបច្ចុប្បន្នភាពមូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍ បានចំនួន ៣២ទីតាំង

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តស្វាយរៀងបានចុះធ្វេីបច្ចុប្បន្នភាពមូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍ បានចំនួន ៣២ទីតាំង

(ខេត្តស្វាយរៀង)៖ នាថ្ងៃទី០៥-០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តស្វាយរៀងបានចុះធ្វេីបច្ចុប្បន្នភាពមូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្…

End of content

End of content